Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje nanosom korištenjem sliva rijeke Save kao primjer: Procjena bilansa nanosa za rijeku Savu

Početak/Kraj: 19. maja 2012. - 1. decembra 2013.

Finansirano odUNESCO Regionalni ured iz Venecije

Dokumenti u prilogu

Finalni izvještaj