Sodelovanje javnosti

Povzetek sodelovanja javnosti - 2. Načrt upravljanja voda

Povzetek sodelovanja javnosti - 1. Načrt upravljanja voda
 
Sodelovanje javnosti je eno od temeljnih načel trajnostnega upravljanja voda v skladu z Okvirno direktivo EU o vodah in Okvirnim sporazumom o Savskem bazenu (FASRB)Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) v okviru priprave Načrtov upravljanja voda za Savski bazen (Sava RBMP) zagotavlja in spodbuja aktivno udeležbo javnosti ter omogoča vključevanje vseh ustreznih deležnikov in ustvarja mehanizem za zagotavljanje sodelovanja javnosti in široke vključenosti deležnikov v spremljanje izvajanja Načrtov upravljanja voda za Savski bazen, s Programom ukrepov ter z njegovo revizijo in posodabljanjem.

Dejavnosti sodelovanja javnosti pri pripravi Načrtov upravljanja voda za Savski bazen lahko razdelimo v tri glavne kategorije:
Javna dostopnost informacij o razvoju Sava RBMP v obdobju njegove priprave na uradni spletni strani Savske komisije.
Priprava in predstavitev publikacij, ki vsebujejo informacije o pripravi Načrtov upravljanja voda za Savski bazen, kot je uradno glasilo Savske komisije – Savski Vestnik, periodična publikacija, ki se redno neposredno distribuira deležnikom in je dostopna na uradni spletni strani Savske komisije.
Predstavitev razvoja Sava RBMP na sestankih deležnikov v pogodbenicah FASRB in v Črni gori, ki jih organizira Savska komisija ali druge organizacije/institucije.
Srečanja strokovnjakov, ki pripravljajo Sava RBMP, s predstavniki državnih organov, raziskovalnih institucij ter domačih in mednarodnih nevladnih organizacij, z namenom zbiranja informacij in podatkov ter razpravo o vprašanjih, povezanih z upravljanjem voda v porečju, dragoceno prispevajo k oblikovanju RBMP.
Posvetovalne delavnice na čezmejni ravni.
Celoten postopek priprave Načrtov upravljanja voda za Savski bazen vodi Stalna strokovna skupina Savske komisije za upravljanje porečja (PEG RBM).
Nekatera vprašanja, ki se dotikajo Načrtov upravljanja voda za Savski bazen, so bila predmet ad hoc razprav drugih strokovnih skupin v skladu z njihovo pristojnostjo.  Večji deležniki oziroma skupine deležnikov imajo možnost, da s pridobitvijo statusa opazovalca aktivno sodelujejo v procesu priprave Sava RBMP in v vseh drugih dejavnostih Savske komisije. Priložnost za aktivno sodelovanje na sestankih Savske komisije in PEG RBM dodobra izkoristijo organizacije, ki že imajo status opazovalca, kar velja za izjemno koristen prispevek v tem procesu.