PEG FP

Stalna strokovna skupina za preprečevanje poplav

Splošni cilj: zagotavljanje pomoči in usmerjanje ter usklajevanje vseh dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen, povezanih z izvajanjem Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) na področju upravljanja poplav.

Glavne naloge
 • Sodelovanje pri izdelavi strateških in načrtovalnih dokumentov Savske komisije,
 • Usklajevanje vseh nalog v zvezi z izvajanjem Protokola k FASRB o varstvu pred poplavami in v skladu z Direktivo o poplavah (FD) na ravni celotnega porečja, zlasti pri pripravi in nadgradnji Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu in pripadajočega Povzetka ukrepov
 • Zagotavljanje informacij in pomoči Savski komisiji pri strokovnih vprašanjih v zvezi z usklajevanjem operativnega dela in nadaljnjim razvojem Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu
 • Usklajevanje vseh dejavnosti, povezanih s poplavami v Savskem bazenu, z ustreznimi dejavnostmi na ravni Podonavja
 • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, povezanih z obvladovanjem poplavne ogroženosti
 • Priprava projektnih predlogov (kadar je to potrebno) za pomoč pri izvajanju nalog
 • Sodelovanje pri pripravi protokolov
 • Sodelovanje pri dejavnostih, potrebnih za vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje informacijskih sistemov Savske komisije in s tem povezane izmenjave podatkov
 • Zagotavljanje informacij in smernic stalnim in ad hoc strokovnim skupinam, potrebnih za izpolnjevanje nalog v okviru njihovih pooblastil v zvezi z obvladovanjem poplavne ogroženosti
 • Predložitev predlogov Savski komisiji za ustanovitev časovno omejenih delovnih skupin, če in kadar je to potrebno za reševanje konkretnih vprašanj, in usmerjanje dela delovne skupine, ustanovljene na podlagi njenega predloga 
 • Usklajevanje vseh drugih dejavnosti, predvidenih s protokolom, ki niso navedene v zgornjih odstavkih
 • Izvajanje drugih nalog in dolžnosti, za katere jih posebej pooblasti Savska komisija.
Bosna in Hercegovina:
 
Almir Bajramlić, član
David Latinović, član
Senad Imamović, član
Mirsad Hasanbašić, član
Milisav Stanišić, namestnik člana
Amer Kavazović, namestnik člana
Republika Hrvaška:
 
Danko Biondić, član
Sanda Buconjić Kolarić, namestnica člana

Darko Barbalić, namestnik člana
Luka Vukmanić, namestnik člana
Sandra Sokolić, namestnica člana
Miro Macan, namestnik člana
Republika Srbija:

 
Merita Borota, članica
Ivana Spasić, članica
Igor Milutin, član
Nenad Marić, namestnik člana

Vladimir Beljinac, namestnik člana
Branko Čanković, namestnik člana
Kristina Braun Luković, namestnica člana
Republika Slovenija:

 
Luka  Štravs, član
Mateja Ribnikar, namestnica člana
Blažo Đurović, namestnik člana

Predsedujoči: Mirza Sarač, sekretariat Savske komisije